Aktualności

XVIII Dzień Papieski – Wstańcie, Chodźmy!

Październik to miesiąc w którym w szczególny sposób czcimy postać św. Jana Pawła II. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie wraz z opiekunami przygotowali krótki apel, przedstawiający niezwykłą postać Karola Wojtyły. Uczestnicy Dnia Papieskiego wspólnie zaśpiewali „Barkę”, mieli również możliwość zjedzenia słodkiej kremówki – ulubionego ciastka Ojca Świętego.

Jak podkreśla kardynał Nycz: Dzień Papieski jest po to, abyśmy dziękowali za świętego Jana Pawła II, poznawali jego naukę, to wszystko, co jako głosiciel Słowa Bożego mówił Kościołowi, a także współczesnemu światu.

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu

Dzień 14 października uznawany jest jako Święto Komisji Edukacji Narodowej, powszechnie nazywane „Dniem Nauczyciela”. Jest to dzień szczególny – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W naszej szkole 12 października odbyła się uroczysta akademia, która była formą podziękowania za trud nauczania i wychowywania. Ponadto w tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowych uczniów naszej szkoły.

Pierwszoklasiści i pozostali uczniowie przyjęci do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w krótkim programie artystycznym. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Maria Sułkowska. Ślubowanie uczniów co roku budzi wiele emocji zarówno wśród dzieci, nauczycieli jak i rodziców.

 

,,Ziemia limanowska i jej mieszkańcy na drodze ku Niepodległej…”

Piątkowy wieczór – 23 września 2018 r. liczna grupa uczniów naszej szkoły spędziła w Bibliotece Publicznej w Nowym Rybiu. Uczestniczyli w wykładzie prof. zw. dr hab. Mariusza Wołosa pt. „ZIEMIA LIMANOWSKA I JEJ MIESZKAŃCY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ”. Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o wydarzeniach i osobach z okolic Limanowej, które to brały aktywny udział w działaniach związanych z walką Polaków o odzyskanie niepodległości.

Uczestnictwo młodzieży w tym spotkaniu było jedną z form uczczenia 100-lecia  odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Zaproszenie na spotkanie z Rodzicami

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami serdecznie zapraszają na spotkanie z Rodzicami dzieci i uczniów , które odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 16:00 w budynku naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 3 września 2018 roku społeczność szkolna uroczyście pożegnała wakacje, a przywitała nowy rok szkolny 2018/2019.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017  życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju.

Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej osobistą satysfakcję.

Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

 

Ksiądz Józef Uryga proboszczem!

W środę, 8 sierpnia, na uroczystej mszy świętej pożegnaliśmy ks. Józefa Urygę, który decyzją tarnowskiego ordynariusza bp Andrzeja Jeża został proboszczem parafii w Stróżnej. Z księdzem Józefem współpracowaliśmy od 2014 roku, w szkole pełnił funkcję katechety.

Życzymy Ci Księże Józefie wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra nowej wspólnoty parafialnej. Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane łagodnością Twego serca, pogodą ducha i uśmiechem na twarzy, którego nigdy Ci nie brakuje.

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z informatorem.

Czas podsumowań… Zakończenie roku szkolnego

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły i wszystkim Uczniom, życzymy, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej pracy.

W podzięce za edukacyjną podróż, winszujemy samych radości i spełnienia marzeń, realizacji wszystkich wymarzonych celów i tego, by podejmowany trud zawsze był źródłem satysfakcji.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!